ഒത്തു ചേരാം മലയാളക്കിലുക്കത്തിലൂടെ 6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ മലയാള പാഠഭാഗങ്ങളുമായി...

ഒത്തു ചേരാം മലയാളക്കിലുക്കത്തിലൂടെ 6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ മലയാള പാഠഭാഗങ്ങളുമായി...

ജോണിക്കുട്ടിയുടെ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗ്

അപ്പോൾ ജോണിക്കുട്ടിയ്ക്ക് ആദ്യമായി ചിന്നുക്കോഴിയോട് ദേഷ്യം തോന്നി. ഇവൾക്ക് സമ്മാനം വിരിയുന്ന മുട്ടകൾ ഇട്ടാലെന്താ?!

1
2