അക്ഷരപ്പാട്ടുകൾ

Updated: Apr 30, 2020

കൂട്ടുകാരേ.... ദാ ഈ പാട്ടുകൾ നോക്കൂ... അക്ഷരപ്പാട്ടുകൾ... 

കുഞ്ഞമ്മുവിന് അക്ഷരങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് ഈ പാട്ടുകൾ....