കടങ്കഥസൂത്രം


കേട്ടില്ലേ ? പേര് പറയുന്നതും പാട്ടാണ്, വെറും പാട്ടല്ല, കടങ്കഥപ്പാട്ട്!


"കടങ്കഥപ്പാട്ടിൻ

കഥയറിയാനായ്‌

കാതോർക്കുകെൻ

കൂട്ടുകാരേയ്........."


നമുക്കിനി അമ്മുവിന്റെ കടങ്കഥസൂത്രം കേട്ടാലോ.....?


"പേരിന്നക്ഷരമോർക്കേണം

പേടി കൂടാതോർക്കേണം "


"അക്ഷരമതു മിന്നും വാക്കും

അക്ഷരമതു മങ്ങും വാക്കും

ഓർത്തെടുത്തങ്ങു

കോർത്തെടുക്കണം"


പിന്നെയോ .......??


"അക്ഷരമങ്ങനെയിങ്ങനെ

ആവർത്തിച്ചെന്നാലതു

ആകെയങ്ങു മിന്നിമിനുങ്ങും."
നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ മിന്നാമിന്നിയ്ക്ക് കൂടൊരുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൻകടങ്കഥ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കൂട്ടുകാരേ.........


ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

  • പേരിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക.

  • ഓരോ അക്ഷരവും ഉൾപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ ഓർക്കുക.

  • ഓരോ അക്ഷരവും ഉൾപ്പെടാത്ത വാക്കുകൾ ഓർക്കുക.

  • അതിലുണ്ട്, ഇതിലില്ല എന്ന രീതിയിൽ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുക

  • വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാ : അക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാം, ഒരേ അർത്ഥം ആകാം, വിപരീതാർത്ഥങ്ങൾ ആകാം അങ്ങിനെയങ്ങിനെ........

253 views